Podróże

ODKRYJ WŁASNY POTENCJAŁ

Naszymi klientami są finansiści, artyści, ludzie związani zarówno ze światem teatru i literatury, jak i menedżerowie korporacji, banków oraz międzynarodowych przedsiębiorstw.

 

Stawiamy na wyjątkowość i różnorodność kultur oraz relacje międzyludzkie. Z nami nie pojedziesz na bezpieczne wakacje do Chorwacji ani nie odpoczniesz na greckiej wyspie. Nie zarezerwujesz kursu angielskiego w Oksfordzie. To, co oferujemy, to głębokie doświadczenie bycia tu i teraz ze światem, wiedzy o tym, jak wpływamy i kształtujemy go, i jak świat kształtuje nas w zamian.

Proponujemy medytacyjne wyjazdy do Iranu, zwiedzanie świątyń, pracę nad sobą podczas wypraw pustynnych, wędrówki po nepalskich Himalajach, zaangażowanie w ochronę świata zwierząt i natury w Południowej Afryce oraz komunikację bez przemocy na wszystkich kontynentach świata z ludźmi, którzy chcą od życia więcej.

Odbiorcy naszych rozwiązań wybierają pakiety indywidualne. Każdy z nich można zrealizować w ciągu 6 miesięcy, a płatność rozłożyć na dogodne raty. Zapewniamy wstępne bezpłatne 30-minutowe spotkanie orientacyjne, podczas którego klient wybiera dokładnie to. czego potrzebuje. Proces pracy nad sobą ma przede wszystkim na celu dawać przyjemność i poczucie, że dokonuje się postępu  w realizacji celów życiowych, być może jeszcze do końca niezdefiniowanych pragnień, a jednak tym bardziej ekscytujących doznań związanych z podróżą zawsze wgłąb siebie.

Journeys

DISCOVERING YOUR POTENTIALS

Our clients are financiers, artists, people associated with the world of theatre and literature, as well as managers of corporations, banks and international enterprises.

We focus on the uniquness and diversity of cultures as well as interpersonal relations. With us you will neither go on a safe vacation to Croatia nor rest on a Greek island. You won’t book an English course in Oxford. What we offer is a deep experience of being here and now with the world, of knowing how we influence and shape it, and how the world is shaping us in return.

 

We offer meditative trips to Iran, visiting temples, working on yourself during desert expeditions, hiking in the Nepalese Himalayas, commitment to protect the animal and nature world in South Africa and communication without violence on all continents of the world with people who want more from life.

 

Our clients choose individual packages. Each of them can be used within 6 months, and the payment can be divided into convenient installments. We offer a preliminary free 30-minute orientation meeting, during which the client chooses exactly what (s)he needs. The process of working on oneself is primarily aimed at giving pleasure and feeling that progress is being made in achieving life goals, perhaps even to the end of undefined desires, and yet all the more exciting experiences associated with traveling always deep inside onerself.